PETYCJA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO [PL] [EN]

Udostępnij:

https://www.ipetitions.com/petition/ben-remote-attacks-on-the-human-nervous-system#description 

Można z łatwością uśpić kierującego pojazdem przy pomocy jednostajnie pulsujących mikrofal o częstotliwościach wywołujących sen (do 4 herców) lub też używając bardziej wyszukanego wzoru pulsowania można komuś zatrzymać pracę serca i spowodować śmierć nie pozostawiając żadnych śladów popełnionego morderstwa.

Jeśli zakodujemy ludzką mowę w postaci pulsujących mikrofal – postępowanie jest podobne do transmisji radiowej – możemy zdalnie przekazać ludzkiemu mózgowi określone treści bądź w formie słyszalnych dźwięków bądź niesłyszalnych – ultradźwięków. Człowiek nie może usłyszeć ultradźwiękowych przekazów, ale mózg je postrzega i nasze zachowanie może zostać w ten sposób zmanipulowane.

Gęstość/natężenie energii elektromagnetycznej potrzebnej do zdalnej kontroli ludzkiego systemu nerwowego nie przekracza norm ustalonych przez Unię Europejską i jest mniejsza niż gęstość/natężenie pola podczas transmisji przez telefon komórkowy.

Dlatego my, niżej podpisani, prosimy o ustanowienie prawa, które zakazywałoby rozwoju i stosowania urządzeń umożliwiających podobne kryminalne działania i pozwalałoby policjom państw europejskich na wykrywanie tego typu promieniowania i ustalanie źródła jego pochodzenia. Prawo to powinno pozwalać sądom na surowe karanie przestępców, którzy chcieliby posługiwać się podobnymi metodami.

Na mocy prawa powinno się także zakazać używania wszelkich nieznanych dotąd lub skrywanych technologii umożliwiających zdalną manipulację elektrycznymi prądami płynącymi w ludzkim mózgu i centralnym systemie nerwowym, które to technologie mogą być użyte w tych samych zbrodniczych celach.

Z dokumentu zatytułowanego Technologie Kontroli Tłumu powstałego z inicjatywy PE wiemy, że niektóre Państwa członkowskie EU (członkowie NATO) przyjęły amerykańską doktrynę broni nieśmiercionośnych, która obejmuje „systemy, które mogą bezpośrednio oddziaływać na układ nerwowy człowieka” 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/stoa/2000/168394/DG-4-STOA_ET%282000%29168394_EN%28PAR02%29.pdf

W marcu 2016 roku zostało to pośrednio potwierdzone przez polskiego Ministra Obrony Narodowej, kiedy obiecał rozpatrzyć skargi polskich obywateli uważających się za ofiary elektromagnetycznych ataków na ich system nerwowy. https://www.youtube.com/watch?v=YgVs4m0lNY#t=33

Z tej przyczyny prawo, które Parlament Europejski powinien przyjąć, powinno zawierać także zakaz stosowania na własnych obywatelach tego typu technologii przez agencje rządowe, ponieważ wyposażenie agencji rządowych w podobne technologie stałoby w rażącej sprzeczności z demokratycznymi konstytucjami państw członkowskich Unii Europejskiej, pozostawiając ich bezbronnych obywateli narażonych na ataki na ich system nerwowy lub manipulację ich umysłami w momencie, gdy mają podejmować decyzje o charakterze politycznym.

Skoro większość europejskich mediów pomija to zagadnienie (również Wiadomości w Polsce o tym nie donoszą) wnioskujemy, że europejskie Państwa członkowskie, będące jednocześnie członkami NATO, zostały zobowiązane do utajniania informacji o tych broniach i do blokowania regulacji prawnych przeciwko ich stosowaniu. Ta nasza teza została potwierdzona przez polski tygodnik NIE, kiedy dziennikarz zapytał Polskie Ministerstwo Obrony, dlaczego nie spełniło obietnicy Ministra i nie powołało komisji do zbadania skarg polskich obywateli w sprawie ataków elektromagnetycznych, Ministerstwo odpowiedziało, że ten temat jest przedmiotem tajemnicy państwowej związanej z bezpieczeństwem narodowym.
http://nie.com.pl/artykul-str-glowna-12/macierewicz-zdalnie-sterowany/#more-38883

Ponieważ państwa członkowskie UE przez swoje członkostwo w NATO są zmuszone do utrzymywania w sekrecie istnienia wyżej wymienionych technologii, jest oczywistym, że prawo, jakie proponujemy, może zostać wprowadzone w krajach członkowskich, tylko, jeśli zasada subsydiarności zostanie ominięta i inicjatywa ustawodawcza przejdzie na Parlament Europejski, który jest instytucją znacznie potężniejszą niż poszczególne parlamenty krajów członkowskich.

Ufamy, że nie popieracie Państwo przestępczego używania pola elektromagnetycznego lub innych pól energetycznych przeciwko obywatelom państw członkowskich UE oraz, iż ustanowicie prawo chroniące obywateli państw członkowskich przed podobnymi atakami i powołacie specjalne agencje rządowe do wykrywania tychże. 

Wierzymy również, że jesteście świadomi kryzysu demokracji, jaki stwarza utajnione posiadanie przez rządy środków pozwalających na zdalne manipulowanie umysłami ich obywateli. Pozostaje to w ostrym konflikcie z konstytucjami państw członkowskich UE. 

Wyrażamy nadzieję, że okażecie swoje przywiązanie do wartości poszanowania ludzkiej godności, wolności i demokracji zawartych w Traktacie o Unii Europejskiej i z jednej strony podejmiecie prace nad zakazem używania technologii umożliwiających zdalną manipulację ludzkiego systemu nerwowego i umysłu a z drugiej przeciwstawicie się powstawaniu reżimów totalitarnych nowego typu.

Przypominamy, że już w 1999 PE wezwał “do opracowania międzynarodowej konwencji wprowadzającej globalny zakaz wszelkiego rozwoju i proliferacji/rozlokowania broni umożliwiających jakąkolwiek formę manipulacji istotami ludzkimi.” 
http://www.europarl.europa.eu/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&LANGUE=EN&SDOCTA=8&TXTLST=1&POS=1&Type_Doc=RESOL&TPV=DEF&DATE=280199&PrgPrev=TYPEF@A4|PRG@QUERY|APP@PV2|FILE@BIBLIO99|NUMERO@5|YEAR@99|PLAGE@1&TYPEF=A4&NUMB=1&DATEF=990128

(gdzie pominęliście Państwo pierwotnie proponowane sformułowanie:

„która chce wykorzystać wiedzę o chemicznym, elektrycznym, akustyczno-wibracyjnym lub innym funkcjonowaniu ludzkiego mózgu”) 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/stoa/2000/168394/DG-4-STOA_ET%282000%29168394_EN%28PAR02%29.pdf).

Od tamtej pory nie uczyniliście niczego, by chronić obywateli Europy przed zdalnymi atakami na ich system nerwowy.

autor: Mojmir Babacek
tłumaczenie: Ewa Pawela

 

 

PETITION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT

 

One could easily put drivers to sleep by pulsing microwaves into the simple sleep frequencies (up to 4 Hz), or with more sophisticated pulsing, one could also stop a person's heart beat and make him or her die without leaving any evidence of a committed murder.

When encoding human speech into pulsed microwaves – the procedure is similar to radio broadcasting – it is possible to transmit either audible or inaudible (ultrasound) messages into the human brain. A human being cannot hear ultrasound messages, but the brain perceives them and a person's behaviour can be controlled and manipulated in this way.

The density of electromagnetic energy needed to remotely control the activity of the human nervous system does not exceed the standards set by the European Union and is smaller than the density of cell phone transmissions.

Therefore, we, the undersigned, ask you to enact a legislation which would ban the development and use of devices enabling such criminal activity and enable the police of European states to detect such radiations and find their sources. The legislation should also authorize the courts to punish the criminals, who would use it, by harsh sentences.

The legislation should ban as well the use of so far unknown or unpublished technologies which enable the remote manipulation of electrical currents in the human brain and nervous system for the same criminal purposes.

We are aware from the document Crowd Control Technologies, initiated by you, that some Member states of the European Union (the NATO Member states) have accepted the American doctrine of non-lethal weapons, which includes "systems which can directly interact with the human nervous system" http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/stoa/2000/168394/DG-4-STOA_ET%282000%29168394_EN%28PAR02%29.pdf

This was indirectly confirmed in March 2016 by Polish defense minister, when he promised to investigate the complaints of Polish citizens claiming to be suffering from electromagnetic attacks on their nervous system https://www.youtube.com/watch?v=YgVs4m0lNY#t=33.

For that matter a part of the legislation which you should approve should also be the prohibition of the use of those technologies to the European Union Member states state security agencies against citizens of those states, because the state agencies‘ possession of such technologies would be in sharp  contradiction to the democratic constitution of the member states of the European Union, leaving their citizens defenseless against attacks on their nervous systems or manipulation of their minds while making political decisions

Since the major European media do not report on this issue (and on Polish news), we may then conclude that the European Union Member states, which are also NATO Member states, are bound to keep those weapons in secret and even bound not to legislate against their use. This our conclusion was confirmed by the Polish weekly newspaper NIE. When its journalists were asking the Polish Defense Ministry why it did not fulfil its promise and did not establish a commission which was supposed to investigate the complaints of Polish citizens that they are exposed to electromagnetic attacks, the Defense Ministry replied that this topic is subjected to national security information connected with the defense of the nation 
http://nie.com.pl/artykul-str-glowna-12/macierewicz-zdalnie-sterowany/#more-38883 

Because the European Union Member states are bound, by their membership in NATO, to keep in secret the existence of above mentioned technologies, it is evident, that the legislation we are proposing, can be enacted in the European Union Member states only if the principle of subsidiarity is bypassed and the legislation is passed directly by the European Parliament, which is a much more powerful institution than individual parliaments of the European Union Member states.

We have a confidence that you do not support the criminal use of electromagnetic or other energetic fields against the citizens of the European Union member states and that you will enact a legislation, which will protect the citizens of the European Union Member states against such attacks and create agencies specialized in the detection of such attacks.

We believe as well that you are aware of the crisis of democracy created by the governments' secret possession of means enabling them to remotely manipulate the minds of their citizens. This is in harsh conflict with the constitutions of the European Union Member States.

We hope that you will stick to the values of respect for human dignity, freedom and democracy embedded in the Treaty of European Union and work for the ban of the use of technologies enabling remote manipulation of the human nervous system and mind on the one hand and against the creation of totalitarian regimes of a new type, on the other.

We remind you that already in 1999 you have called „for an international convention introducing a global ban on all developments and deployments of weapons which might enable any form of manipulation of human beings” http://www.europarl.europa.eu/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&LANGUE=EN&SDOCTA=8&TXTLST=1&POS=1&Type_Doc=RESOL&TPV=DEF&DATE=280199&PrgPrev=TYPEF@A4|PRG@QUERY|APP@PV2|FILE@BIBLIO99|NUMERO@5|YEAR@99|PLAGE@1&TYPEF=A4&NUMB=1&DATEF=990128
(where you have omitted the originally proposed wording „which seeks to apply knowledge of the chemical, electrical, sound vibration or other functioning of the human brain“ http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/stoa/2000/168394/DG-4-STOA_ET%282000%29168394_EN%28PAR02%29.pdf).

Since then you have done nothing to protect European citizens against remote attacks on their nervous system.

author: Mojmir Babacek

Dodaj komentarz

2 komentarzy do "PETYCJA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO [PL] [EN]"

Powiadom o
avatar
Sortuj wg:   najnowszy | najstarszy | oceniany
Kelly
Gość
Hi I’m an American citizen who flew out to poland yesterday to warsaw, to meet magnus olsson, and other Ti, magnus is sick, and couldn’t speak at the conference today in warsaw. Can you give my email to other victims and speakers, so that I can meet them face to face before I go back to USA? I sent email to slawek, and another Ti andre.I’m looking to meet ewa pawela, and any other women ti. I think your website is one of the best websites for information about this. It has more truth exposed then in the USA Pacts… Czytaj więcej »
wpDiscuz